Brazilian Jiujitsu

Brazilian jiu jitsu police training, Lead

Brazilian Jiu Jitsu: Why It Should Be an Integral Part of Police Training

Brazilian jiu jitsu is a grappling martial art with roots in Japanese samurai culture. BJJ focuses on controlling one’s opponent